Tembang dolanan

March 7, 2011

Jamuran

Jamuran, gegethok

Jamur apa gegethok

Jamur gajih mrecicih saara-ara

Sira bedhek jamur apa

Suwe ora jamu

Suwe ora jamu

Jamu godhong tela

Suwe ora ketemu

Ketemu pisan gawe gela

Advertisements

Nulis layang

March 7, 2011

Senajan saiki jamane sarwa canggih, apa-apa sarwa gampang, apamaneh sing jenenge komunikasi. Komunikasi liwat layang saiki wis arang banget digunakake, wong-wong luwih seneng migunakake sms amarga dianggepluwih gampang,praktis, lan cepet. Nanging sing jenenge layang isih digunakake kanggo sawenehing kaperluan.

Dene perangane layang yaiku:

1. Adawiyah

2. Pambuka

3. Surasa basa/isi

4. Wasana basa/panutup

5.Titi mangsa

6. Paprenah

7.Nama sing ngirim

Nulis pacelathon

March 7, 2011

Dina minggu Bima duwe rencana arep dolan menyang Kopeng amarga Satria kanca rakete durung tau weruh Kopeng. Setu bengi Bimo nyuwun palilah bapak lan ibune menawa dina minggu sesuk arep dolan menyang Kopeng karo kanca kancane yaiku Satria, Yusuf lan Akbar.

Crita saparagraf kasebut menawa digawe pacelathon:

Bima : Pak, Bu menawi kepareng benjang enjan kula lan kanca-kanc badhe dolan Kopeng , keleresan benjing dinten minggu lan dereng kathah tugas sekolah.

bapak : Kadingaren dolan Kopeng bareng jan-jane ana apa ta?

Ibu : Iya, kok nganeh-anehi, apa wis padha duwe pacar?

Bima : Ah, ibu, boten. Kula lan kanca-kanca dereng mikir paca

Bapak : Lha ana acara apa?

Ibu : Kancamu sapa wae?

Bima : Kanca kula si satria punika rak dereng nate sumerep Kopeng, Pak,Bu, pramila kula, Yusuf, lan Akbar badhe ngancani Satria dolan Kopeng

Bapak : Apa iya bocah saiki durung tau weruh Kopeng?

Ibu : Iya, ta Le, kok mesakake temen

Bima : Saestu Pak, Bu

Ibu : Yen mengkono ya ora apa-apa, kancanana mesakake

Bapak : Sesuk arep mangkat jam pira

Bima : Rencana kempal jam 8 lan bidhaljam 9

Bapak : Ya wis takpangestoni, kancane aja dipoyoki ya

Bima : Inggih Pak,Bu maturnuwun

Nulis Jawa

March 7, 2011

wacana ing ngisor iki owahana dadi aksara Jawa
Dina minggu aku dolan ing omahe kancaku. Kancaku omahe suruh. Omahe kancaku adoh banget. Kudu ngojek yen pingin cepet. Ongkos ojek 3000 rupiyah. Aku sangu 10.000rupiyah. Aku mikir-mikir, yen ngojek mangkat mulih ongkose 6000rupiyah. Kamangka aku isih kudu bayar nagkotan barang. Supaya ngirit baline aku mlaku.

Tembang

March 7, 2011

Tembang macapat
1. Mijil
2. Maskumambang
3. Asmaradana
4. kinanthi
5. Dhandhanggula
6. Sinom
7. Durma
8. Gambuh
9. pangkur
10. Megatruh
11. Pocung

maca aksara jawa

March 7, 2011

wacanen paragraf aksara jawa ing ngisor iki

geguritan

March 7, 2011

kucingku,
kucingku ana telu
kabeh lemu-lemu
takpakani susu
kucingku
lucu-lucu…

nulis jawa

March 1, 2011

wacana ing ngisor iki owahana dadi aksara Jawa Dina minggu aku dolan ing omahe kancaku. Kancaku omahe suruh. Omahe kancaku adoh banget. Kudu ngojek yen pingin cepet. Ongkos ojek 3000 rupiyah. Aku sangu 10.000rupiyah. Aku mikir-mikir, yen ngojek mangkat mulih ongkose 6000rupiyah. Kamangka aku isih kudu bayar nagkotan barang. Supaya ngirit baline aku mlaku.

layang

March 1, 2011

Senajan saiki jamane sarwa canggih, apa-apa sarwa gampang, apamaneh sing jenenge komunikasi. Komunikasi liwat layang saiki wis arang banget digunakake, wong-wong luwih seneng migunakake sms amarga dianggepluwih gampang,praktis, lan cepet. Nanging sing jenenge layang isih digunakake kanggo sawenehing kaperluan.

Dene perangane layang yaiku:

1. Adawiyah

2. Pambuka

3. Surasa basa/isi

4. Wasana basa/panutup

5.Titi mangsa

6. Paprenah

7.Nama sing ngirim

tembang dolanan

March 1, 2011

Jamuran

Jamuran, gegethok

Jamur apa gegethok

Jamur gajih mrecicih saara-ara

Sira bedhek jamur apa

 

Suwe ora jamu

Suwe ora jamu

Jamu godhong tela

Suwe ora ketemu

Ketemu pisan gawe gela